Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Απόσπασμα απο το βιβλιο του Abu Ali Al Khayyat
Κεφ 2 Ο ΑΦΕΤΗΣ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

    Οταν έχετε βρεί ότι το άτομο του χάρτη θα ζήσει πέρα από την πολύ παιδική ηλικία, και θέλετε να γνωρίζετε το μήκος της ζωής, αναζητήστε τον Αφέτη (2), αρχίζοντας με τον Ήλιο στους ημερήσιους χάρτες. Αν βρίσκεται σε γωνία ή σε ακμή διαδόχου, σε αρσενικό ζώδιο, ή σε αρσενικό τέταρτο, και άν ο κύριος του οίκου ή ο κύριος του ορίου του ή ο κύριος της έξαρσής του ή ο κύριος της τριπλοτητάς του ή του προσώπου, του κάνει όψη, τότε μπορεί να είναι ο Αφέτης.
Και ο Ήλιος δεν μπορεί να είναι ο Αφέτης, ούτε μπορεί να είναι όποιος άλλος πλανήτης , εκτός και αν ένας από τους κυρίους των πέντε ουσιωδών δυνάμενων του κάνουν όψη (4), και αυτή είναι ένα στοιχείο που πάντα πρέπει να παρατηρείται με τον Αφέτη.
Αλλά αν ο Ήλιος δεν μπορεί να είναι ο Αφέτης, με τον τρόπο που είπαμε, δείτε τη Σελήνη.  Αν βρίσκεται σε γωνία ή σε  ακμή διαδόχου, ή σε θηλυκό ζώδιο ή θηλυκό τέταρτο, και οποιοσδήποτε από τους κυρίους των πέντε δυνάμεων που προαναφέραμε της κάνουν όψη, αυτή θα είναι ο Αφέτης. Αλλά εάν η Σελήνη είναι αλλιώς τοποθετημένη, με άλλο τρόπο, δεν θα είναι ο Αφέτης. Τότε, αν πρόκειται για γενέθλιο χάρτη με Νέα Σελήνη, αναζητήστε τον Αφέτη από τον Ωροσκόπο, όπως έχετε αναζητήσει από τον Ήλιο και τη Σελήνη.
Κατόπιν, αν δεν μπορεί να είναι ο Αφέτης, αναζητήστε τον Αφέτη από τον Κλήρο της Τύχης  Αλλά αν ούτε έτσι δουλεύει το πράγμα, αναζητήστε με τον ίδιο τρόπο τον Αφέτη, όμοια από εκείνον από τους αστέρες με την περισσότερη δύναμη στη μοίρα προγενέθλιας συνόδου ή αντίθεσης με τα Φώτα.
Σε νυχτερινούς χάρτες , αρχίστε με τη Σελήνη. Αν βρίσκεται σε γωνία, ή σε ακμή διαδόχου, σε θηλυκό ζώδιο ή σε θηλυκό τέταρτο, και ένας από τους κυρίους των πέντε δυνάμεων της κάνει όψη, αυτή θα είναι ο Αφέτης. Αλλά αν δεν είναι όπως είπαμε ούτε ταιριάζει για να είναι ο Αφέτης, αναζητήστε τον Αφέτη από τον Ήλιο. Αν βρίσκεται σε γωνία ή διάδοχη ακμή, σε αρσενικό ζώδιο ή αρσενικό τέταρτο, και ένας από τους κυρίους των πέντε δυνάμεων της κάνουν όψη, θα είναι ο Αφέτης. Αλλά, αν ταιριάζει λιγότερο για δύναμη Αφέτη, και ήταν γενέθλιος χάρτης Πανσελήνου, αναζητήστε τον Αφέτη από τον Κλήρο της Τύχης. Αλλά αν δεν ταιριάζει να είναι ο Αφέτης επιλέξετε τη μοίρα της προγενέθλιας Νέας Σελήνης ή της Πανσελήνου. Αν βρισκόταν σε γωνία ή σε διάδοχου ακμή και ένας από τους κυρίους των πέντε δυνάμεων, του κάνει όψη, αυτός θα είναι ο Αφέτης.

Abu Ali Al Khayyat, Chapter 2 The Hyleg and the Knowledge of the Length of Life

  When you have found tha the native will be reared, and you want to know the length of his life, seek out the Hyleg, (2) begining with the Sun in diurnal nativities. If it is in an angle or a succeedent of an angle in a masculine sign, or in a masculane quarter, and if the lord of its domicile (3) or the lord of its term or the lord of its exaltation or the lord of its triplicity or face aspects it then it can be the Hyleg.
 Sun cannot be the Hyleg, nor can any other planet, unless one of the lords of the five essential dignities (4) aspects it, and this is a judgement that must always be observed with the Hyleg.
  But if the Sun is not (eligible to be)the Hyleg, in the aforesaid manner, look at the Moon. If it is in an angle, or a succedent of an angle, or in a feminine sign or in a feminine quarter , and anyone of the lords of the five dignities previously mentioned aspects it, it will be the Hyleg. Then, if it is a New Moon nativity seek out the Hyleg from the Asc, just as you have sought it from the Sun and the Moon.
Next, it can not be the Hyleg,  seek out the Hyleg from the Part of Fortune. But if it doesn't work out either, then seek out the Hyleg similarly from the one of those (stars)that was most dignified in the degree of the conjunction or opposition of the luminaries that was before the nativity.
In nocturnal nativities, begin with the Moon. If it is in an angle or a succedent of an angle, in a feminine sign or in a feminine quarter, and one of the lords of the five dignities  aspects it,  it will be the Hyleg. But if it is not as we have said nor sufficiently fit to be the Hyleg, seek out the Hyleg from the Sun.  If it is in an angle, or a succedent of an angle, in a masculine sign, or in a masculane quarter,  and anyone of the lords of the five dignities aspects it,  it will be the Hyleg. But if it is less for the dignity of Hyleg , and it was a Full Moon nativity, seek out the Hyleg from the Part of Fortune. But if it was not fit to be the Hyleg, select the degree of the New Moon that most nearly preceded the nativity. If it was in an angle or a cuccedent of an angle, and one of the lords of the five essential dignities aspects it, it will be the Hyleg.

Η ελληνική μετάφραση είναι ευκαιριακά μεταφρασμένη για την παρουσίαση του αποσπάσματος. Βιβλία σαν το παρόν "judgement of nativities" του Αμπού Αλί Αλ Χαγιάτ θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Εγχειρίδιον, Βουλής 15, στο Σύνταγμα, μέσα στη στοά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου