Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Mάρως Παπαθανασίου: Ἰατρομαθηματικά (Ἰατρική ἀστρολογία) κατά τήν Ὕστερη Ἀρχαιότητα καί τή Βυζαντινή ἐποχή

Mάρως Παπαθανασίου: Ἰατρομαθηματικά (Ἰατρική ἀστρολογία) κατά τήν Ὕστερη Ἀρχαιότητα καί τή Βυζαντινή ἐποχή      Απόσπασμα από το έργο Πάπυροι, τόμος 2, 2013

Ἡ ἀστρολογία κατά τούς ἑλληνορωμαϊκούς καί τούς βυζαντινούς χρόνους

Μεταξύ ὅλων τῶν μαντικῶν τεχνῶν, τίς ὁποῖες ἐπινόησε ὁ ἄνθρωπος γιά τήν πρόγνωση τοῦ μέλλοντός του, ἡ ἀστρολογία θεωρεῖται ὡς ἡ πλέον «ἔντεχνος» μέ τό φιλοσοφικό ὑπόβαθρό της καί τίς ἀπαιτούμενες ἀστρονομικές τεχνικές γιά τόν ὑπολογισμό ἑνός ὡροσκοπίου. Αὐτές οἱ τεχνικές τελειοποιήθηκαν στήν Ἀλεξάνδρεια, τό μεγάλο κέντρο τῆς ἑλληνικῆς ἐπιστήμης ―ἰδιαιτέρως τῶν μαθηματικῶν καί τῆς ἀστρονομίας― καί σταυροδρόμι διαφόρων λαῶν καί πολιτισμῶν. Ὁ μεγάλος ἀριθμός τῶν ὡροσκοπίων, τά ὁποῖα εἶχαν ὑπολογισθεῖ παλαιότερα, ἀποτέλεσε σπουδαῖο ὑλικό γιά τήν ἐπιστημονική ἔρευνα, ὅσον ἀφορᾶ στίς σχέσεις τῆς ἀστρολογίας μέ τήν ἰατρική, καί ὡς ἐκ τούτου τή δημιουργία ἑνός εἰδικοῦ κλάδου, ἐκείνου τῶν ἰατρομαθηματικῶν. Ἡ ἀστρολογία συσχετισμένη πλέον μέ τήν ἰατρική ἔχαιρε μεγαλυτέρας ἐκτιμήσεως καί ἀσκοῦσε μεγαλυτέραν ἐπήρεια στόν κόσμο. Τοῦτο ἴσως ἐξηγεῖ ἐν μέρει, πῶς ἡ ἀστρολογία κατάφερε νά ἐπιβιώσει κατά τούς ἑλληνορωμαϊκούς καί τούς βυζαντινούς χρόνους, παρά τήν ἰσχυρή πολεμική ἐναντίον της. Καθ’ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ἡ ἀστρολογία θεωρεῖτο ὡς ἡ πλέον ἀκριβής μέθοδος μαντικῆς. Γι’ αὐτό κάθε αὐτοκράτωρ θεωροῦσε καθῆκον του νά τή χρησιμοποιεῖ προκειμένου νά εἶναι ἐνήμερος γιά τίς πιθανότητες μελλοντικῶν κινδύνων, οἱ ὁποῖοι θά ἀπειλοῦσαν τό κράτος καί τόν ἴδιο προσωπικῶς. Ἔτσι, ἀφ’ ἑνός μέν φρόντιζε νά ἀποκλείει τούς ἀντιπάλους του ἀπό τή δυνατότητα προσβάσεως σέ ἀστρολογικές προβλέψεις καί ἀφ’ ἑτέρου νά διατηρεῖ τό μονοπώλιο τῶν συμβουλῶν τῶν ἀστρολόγων του. Εἶναι μάλιστα πολύ πιθανόν, ἤδη ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του τό «’Αθήναιον» (134 μ.Χ.) ―τό πρῶτο κρατικὸ Ρωμαϊκό πανεπιστήμιο― νά διέθετε καθηγητές τῆς ἀστρονομίας, οἱ ὁποῖοι νά δίδασκαν καί τίς βασικές ἀρχές τῆς ἀστρολογίας, ἀφοῦ ὁ ἱδρυτής του, ὁ αὐτοκράτωρ Ἀδριανός (117-138 μ.Χ.), ἦταν ὄχι μόνον ἔνθερμος ὀπαδός τῆς ἀστρολογίας, ἀλλά τήν ἀσκοῦσε καί ὁ ἴδιος. Ἡ πρώτη διάταξη γιά την ἐξορία τῶν ἀστρολόγων ἀπό τή Ρώμη ἦταν ἐκείνη τοῦ 139 μ.Χ., ἐνῶ εἶχαν ὑπάρξει τουλάχιστον 8 διατάγματα μεταξύ τοῦ θανάτου τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος (44 π.Χ.) καί ἐκείνου τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου (180 μ.Χ.), τά ὁποῖα πρέπει νά θεωροῦνται ὡς κρατικά «μέτρα ἐπειγούσης ἀνάγκης»· γι’ αὐτό, παρά τά διατάγματα, συγχρόνως ἐπιτρεπόταν στούς ἀστρολόγους να μείνουν στή Ρώμη, ὑπό τόν ὅρο νά μήν ἀσκοῦν πλέον τήν τέχνη τους. Ὁ Διοκλητιανὸς ἦταν ὁ πρῶτος, ὁ ὁποῖος τό 294 μ.Χ. γιά πολιτικούς (ὄχι θρησκευτικούς) λόγους διέταξε τήν ἐξορία ὅλων τῶν πάσης φύσεως μάντεων σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς αὐτοκρατορίας του, διότι θεωροῦσε τήν προγνωστική δραστηριότητά τους πολύ ἐπικίνδυνη γιά τό κράτος. τό διάταγμά του περιλάμβανε τήν ἀπαγόρευση τόσο τῆς διδασκαλίας, ὅσο καί τῆς ἀσκήσεως τῆς «μαθηματικῆς τέχνης», δηλαδὴ τῆς ἀστρολογίας. Παρ’ ὅλα αὐτά καί τό δικό του ἔδικτο εἶχε τόν ἴδιο προδρομικὸ χαρακτήρα μέ ἐκεῖνον τῶν ἄλλων τοπικῶν διατάξεων, οἱ ὁποῖες εἶχαν προηγηθεῖ. Ἀργότερα οἱ χριστιανοὶ αὐτοκράτορες γιά θρησκευτικοὺς λόγους μετέτρεψαν αὐτά τά ἔδικτα σέ μόνιμα. Ἐξετάζοντας διεξοδικά ἕνα ἀρχαῖο σχόλιο ἐπάνω στά Εἰσαγωγικά, τήν ἀστρολογική πραγματεία τοῦ Παύλου τοῦ Ἀλεξανδρέως, ὁ L. G. Westerink ἀπέδειξε, ὅτι αὐτό τό σχόλιο πρέπει νά προέρχεται ἀπό μιά σειρά ὁμιλιῶν κατά τούς μῆνες Μάιο καί Ἰούνιο τοῦ 564 μ.Χ. στήν Ἀλεξάνδρεια, οἱ ὀποῖες ἔγιναν ἀπό τόν γνωστό φιλόσοφο Ὀλυμπιόδωρο, ἢ κάποιον ἀπό τούς συνεργάτες του (μαθηματικό ἢ ἀστρολόγο). Κατά τήν ἄποψη τοῦ Westerink, θά ἦταν δυνατόν στά μέσα τοῦ Ϛ΄ αἰῶνος ἡ ἀστρολογία νά ἀποτελοῦσε ἀκόμα ἕνα ἐντελῶς ἀξιόλογο μέρος τῆς «τετρακτύος» καί ἑπομένως τοῦ ὅλου προγράμματος διδασκαλίας τῆς φιλοσοφίας. Στήν περίπτωση αὐτή φαίνεται πολὺ πιθανόν, ὅτι ὁ Στέφανος ὁ Ἀλεξανδρεύς (τέλη Ϛ΄ - ἀρχὲς Ζ΄ αἰ.) εἶχε τή δυνατότητα νά σπουδάσει ἀστρολογία στήν Ἀλεξάνδρεια καί μετά τήν πρόσκλησή του στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τόν αὐτοκράτορα Ἡράκλειο (610- 641) νά ὑπολογίσει τό ὡροσκόπιο τοῦ αὐτοκράτορος καί ἐκεῖνο τοῦ Ἰσλάμ. Τοῦτο ἀποτελεῖ μία σοβαρή ἔνδειξη, ὅτι ἀκόμη καί χριστιανοὶ αὐτοκράτορες συνεβουλεύοντο τούς ἀστρολόγους τόσο γιά κρατικές, ὅσο καί γιά προσωπικὲς ὑποθέσεις τους. Ἐπιπλέον, ἡ σχετική νομοθεσία ὑπέκειτο σέ μεταβολές, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων. Ἔτσι, ἀπό τήν ἀντιβολή τῶν βιβλίων τῶν νόμων τοῦ Η΄ καί τῶν Θ΄/Ι΄ αἰώνων, συνάγεται ὅτι ὁ νομοθέτης ἀσχολήθηκε μέ τήν καταπολέμηση τῆς μαγείας πολύ ἐντονότερα τήν ἐποχή τῆς δυναστείας τῶν Μακεδόνων παρά τήν ἐποχὴ τῶν Ἰσαύρων, ἡ νομοθεσία τῶν ὁποίων (Ἰσαύρων) ἀποτελεῖ βελτίωση ὑπὸ τήν ἔννοια μεγαλυτέρας ἐπιεικείας τοῦ Ἰουστινιανείου κώδικος. Ἡ ἐπιβίωση καί ἡ συνέχεια τῆς ἀστρολογίας στό Βυζάντιο φαίνεται σέ μία ἐπιστολή τοῦ Μανουήλ Κομνηνοῦ (1143-1180) πρός τόν μοναχὸ Μιχαήλ Γλυκᾶ, στήν ὁποία ὑπερασπίζεται τήν ἀστρολογία. Ἕνα ἀπό τά ἐπιχειρήματα τοῦ αὐτοκράτορος εἶναι, ὅτι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος συμβουλεύθηκε τόν περίφημο ἀστρολόγο Οὐάλεντα γιά τήν ἐπιλογή τῆς πλέον εὐνοϊκῆς ἡμέρας γιά τά ἐγκαίνια ἱδρύσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὥστε ἡ πόλη νά παραμένει ἀπόρθητος ἐσαεί ἀπό τούς ἐχθρούς της, καί ἀνέμεινε γι’ αὐτό δεκατέσσερα χρόνια: Ἐὰν λοιπόν ἐκεῖνος ὁ φιλόχριστος βασιλεὺς ὁ ἐν ἀποστόλοις ἀπόστολος καί οἱ μετ’ ἐκεῖνον εὐσεβέστατοι βασιλεῖς καί ἀρχιερεῖς θεωροῦσαν αἱρετική τή μαθηματική τέχνη, δέν θά τή χρησιμοποιοῦσαν. Ἡ ἄνθηση τῆς ἀστρολογίας κατά τούς αἰῶνες τῆς βασιλείας τῶν Κομνηνῶν, τῶν ’Αγγέλων καί τῶν Παλαιολόγων, καί ὁ μεγάλος ἀριθμός ἀστρολογικῶν χειρογράφων, τά ὁποῖα ὑπῆρχαν στίς ἰδιωτικές βιβλιοθῆκες κρατικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν, ἀποδεικνύει ὅτι πολλοὶ διανοούμενοι εἶχαν συμφιλιώσει τίς χριστιανικὲς πεποιθήσεις τους μέ τήν ἀστρολογία. Μιὰ πρώιμη ἔνδειξη περὶ αὐτοῦ προέρχεται ἀπό τόν Στέφανο τόν Ἀλεξανδρέα, ὁ ὁποῖος στό πρῶτο μέρος τῆς Ἀποτελεσματικῆς πραγματείας του ἐκθέτει τίς γενικές ἀπόψεις του περὶ τῆς δι’ ἀστρονομίας ἐπιστημονικῆς μυήσεως καί εἰσαγωγικῆς μεθόδου καί τίς προσπάθειές του, νά μᾶς προσφέρει καταφανῆ γνώση διὰ τῆς ἐνδεχομένης τε καί δυνατῆς ἀστροθεσίας, τήν ὁποία ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε νά χρησιμοποιοῦμε ὡς προφήτιδα (προφήτιδος δίκην). Ἡ εὐσέβειά του εἶναι καταφανὴς καθώς τονίζει, ὅτι ὅλες οἱ συντελούμενες στόν κόσμο φυσικές, πολιτικές καί κοινωνικές λειτουργίες καί μεταβολές, ὅπως ἐπίσης τά χαρίσματα καί ἡ θέση τῶν ἀνθρώπων στήν κοινωνία, ὀφείλονται στή βούληση καί τήν ἐπενέργεια τοῦ Δημιουργοῦ, τοῦ τῶν ὅλων θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἂν καί χρησιμοποιεῖ ὡς ὄργανα τούς ἀστέρες, αὐτοῦ μόνου ἐστὶν ἡ ποιητική αἰτία, θά μποροῦσε νά ἐπιτελέσει ὅ,τι θέλει καί χωρὶς αὐτούς. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἔκταση τῶν γνώσεων καί τή δυνατότητα ἀκριβείας τῶν προβλέψεών μας μέσῳ τῆς θέσεως τῶν ἀστέρων, ὁ συγγραφεὺς εἶναι ἀπολύτως κατηγορηματικός, ὅτι ἡ τελεία γνῶσις καί ἀψευδεστάτη θεοῦ καί μόνου ἐστίν, ἄνθρωποι δὲ διὰ στοιχείων καί δι’ ἀστέρων τεκμαιρόμενοι ἐκ μέρους γινώσκουσι καί ἐκ μέρους προλέγουσι. Μερικοὺς αἰῶνες ἀργότερα ὁ Μανουήλ Κομνηνός θεωρεῖ, ὅτι ἡ χρήση τῆς ἀστρολογίας τόν κατάλληλο καιρὸ δέν εἶναι ἁμαρτία, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Μιχαήλ Γλυκᾶς. Διότι, ὅπως ἐξηγεῖ, ἡ ἀστρολογία ἁπλῶς προβλέπει (προσημαίνει) μόνον, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τίς δυνάμεις τῶν ἀστέρων, τίς ὁποῖες ὁ Θεὸς ἔδωσε σέ αὐτούς, καί τίς κράσεις καί τίς ποιότητες. Τοῦτο δέν σημαίνει, ὅτι οἱ ἀστέρες εἶναι ποιητικὰ αἴτια, ἐφ’ ὅσον τά σώματά τους εἶναι ἄψυχα, ἄνευ λόγου (ἄλογα) καί αἰσθήσεων (ἀναίσθητα). Γι’ αὐτό καί δέν τούς ἐρωτοῦμε, περιμένοντας κάποιαν ἀπάντηση ἐκ μέρους τους· ἁπλῶς τούς παρατηροῦμε, καί ἐκεῖνος πού γνωρίζει τή φύση τῶν ἀστέρων καί τήν κράση, ἡ ὁποία προκύπτει ἀπό αὐτούς, καί τίς ὄψεις σχηματισμὸν) οἱ ὁποῖες δηλώνουν τά ἀνωτέρω, προβλέπει (σημειώνει) τά παρόντα καί τά μέλλοντα (τά τε ὄντα τά τε ἐσόμενα). Μία χιλιετία ἐνωρίτερα, ὁ μεγάλος ἀστρονόμος Κλαύδιος Πτολεμαῖος (Β´ αἰ. μ.Χ.) στήν Τετράβιβλον μαθηματικήν σύνταξίν του ἐπεσήμαινε, ὅτι ἡ ἀστρολογία δέν πρέπει νά συγχέεται μέ ἄλλες τέχνες (προφανῶς τῆς μαντικῆς), μέ τίς ὁποῖες πολλοί ἐπιτήδειοι ποὺ ἀποσκοποῦν στό κέρδος ἐξαπατοῦν τούς ἀφελεῖς, προσποιούμενοι ὅτι μποροῦν νά προείπουν πολλά πράγματα, ἀκόμα καί ἐκεῖνα τά ὁποῖα δέν μποροῦν νά εἶναι φυσικῶς γνωστά. Ὁ Μανουήλ Κομνηνός ἐπίσης διακρίνει μεταξὺ ἀστρολόγων καί ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπικαλοῦνται τούς ἀστέρες καί ὁμιλοῦν μαζί τους· ἐξηγεῖ μάλιστα, ὅτι γι’ αὐτό τόν λόγο ἡ ἀστρολογία ἔχει παρεξηγηθεῖ καί οἱ ἀστρολόγοι θεωροῦνται μάγοι.

Ἀστρολογία καί ἰατρικὴ

Κατά τόν Ἱπποκράτη, οἱ ἰατροί πρέπει νά ἔχουν καλή γνώση τῆς ἀστρονομίας ὥστε νά καταλαβαίνουν τά ἐποχικά φαινόμενα καί τίς μεταβολές τους, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τήν ὑγεία τῶν ἀσθενῶν τους, εἴτε σέ χρόνιες εἴτε σέ ὀξεῖες νόσους. Πολύ ἀργότερα ὁ Γαληνός (Β´ αἰ. μ.Χ.) ἀσκεῖ κριτική κατ’ ἐκείνων τῶν ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι μολονότι ἰσχυρίζονται ὅτι ἀκολουθοῦν τίς συμβουλές τοῦ Ἱπποκράτους, πράττουν ἀκριβῶς τά ἀντίθετα. Π.χ. ἐνῶ ὁ Ἱπποκράτης λέει, ὅτι ἡ ἀστρονομία καί ἑπομένως ἡ γεωμετρία συμβάλλει κατά μέγα μέρος στήν ἰατρική, ὄχι μόνον δέν τή μαθαίνουν, ἀλλά καί κατηγοροῦν ὅσους τή χρησιμοποιοῦν. Αὐτά τά σημαντικὰ ἀστρονομικά φαινόμενα, τά ὁποῖα ἦσαν γνωστά πρό πολλοῦ ἀπό τά Ἔργα καί ἡμέραι τοῦ Ἡσιόδου, εἶναι τά ἡλιοστάσια καί οἱ ἰσημερίες πού ἐπισημαίνουν τήν ἔναρξη τῶν ἐποχῶν, καί οἱ ἀνατολές καί δύσεις ἐπιφανῶν ἀστέρων ὡς πρός τήν ἀνατολὴ καί τή δύση τοῦ Ἡλίου, οἱ ὁποῖες ἐπισημαίνουν ἐπίσης τήν ἔναρξη εἰδικῶν περιόδων μέσα στό ἔτος. Ἐπέκταση τῆς ἀπαιτουμένης γιά τούς ἰατροὺς ἀστρονομικῆς γνώσεως εἶναι ἡ ἀστρολογία. σέ ἕναν κώδικα τοῦ ΙϚ΄-IZ΄ αἰ. σώζεται ἕνα ποίημα, τό ὁποῖο ἐπαινεῖ τούς ἰατροὺς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὅπως ὁ Κρινᾶς γνωρίζουν τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά δώσουν φάρμακα στούς ἀσθενεῖς τους. Μάλιστα ὁ Κρινᾶς πλούτισε τόσο πολύ, ὥστε δώρισε τή μισή περιουσία του στή γενέτειρά του, τή Μασσαλία, γιά νά κτισθεῖ τό τεῖχος της. καί ὁ ἀνώνυμος στιχουργός συμπεραίνει, ὅτι ἡ παρατήρηση τῶν ἀστέρων καί τῶν θέσεών τους εἶναι καί χρήσιμος καί προσοδοφόρος (πλουτοδότειρα) στήν ἰατρική. Λαμβανομένου ὑπ’ ὄψιν, ὅτι ὁ Κρινᾶς ἔδρασε στή Ρώμη κατά τόν Α΄ αἰ. μ.Χ., τό ποίημα αὐτό ἀποτελεῖ ἰσχυρὴ ἔνδειξη γιά τήν ἐπιβίωση καί τή συνέχεια τῆς ἰατρικῆς ἀστρολογίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Στήν Τετράβιβλό του ὁ Πτολεμαῖος ἀναφέρει, ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι ἕνωσαν ἐντελῶς τήν ἰατρικὴ μέ τήν διά τῆς ἀστρονομίας πρόγνωση μέσῳ τῶν καλουμένων ἰατρομαθηματικῶν συντάξεων. Ἑπομένως, τά ἰατρομαθηματικὰ εἶναι ὁ σύνδεσμος μεταξὺ ἰατρικῆς καί ἀστρολογίας, καί ὁ ὅρος ἰατρομαθηματικοὶ ἀναφέρεται σέ ὅσους ἀσκοῦν τήν ἰατρικὴ ἐν συνδυασμῷ μέ τήν ἀστρολογία, ἰδιαιτέρως στήν Ἑλληνορωμαϊκὴ Αἴγυπτο. Ἡ ἀστρολογία ὡς τέχνη σχετίζεται στενά μέ εἰδικὲς ἐφαρμογὲς τοῦ ἀξιώματος τῶν Στωικῶν περί συμπαθείας μεταξὺ ὅλων τῶν μερῶν τοῦ κόσμου, τό ὁποῖο συνεπάγεται ἀμοιβαῖες σχέσεις καί ἐπιδράσεις. Ἑπομένως, τά οὐράνια σώματα ἀσκοῦν κάποιαν ἐπίδραση σέ ὅλα τά πράγματα ἐπάνω στή γῆ (λίθους, μεταλλεύματα, μέταλλα, ὕδατα, φυτά, ζῶα) καί ἰδιαιτέρως τόν ἄνθρωπο. Ἕνα λεπτομερές πνεῦμα, συνιστάμενο κυρίως ἀπό πῦρ καί ἀέρα, διέπει τά πάντα, ἀποτελώντας ἔτσι τό κοινό ὑπόβαθρο πάντων. Κατά τόν Πτολεμαῖο, κάποια δύναμη ἀπό τήν αἰθερώδη καί ἀΐδιο φύση διαδίδεται καί φθάνει ἕως ὁλόκληρη τή σφαῖρα γύρω ἀπό τή γῆ (περιγείαν), ἡ ὁποία ὑπόκειται σέ κάθε μεταβολὴ (δι’ ὅλων μεταβλητήν). Λέγει ἐπίσης, ὅτι ὁ Ἥλιος μαζί μέ τό περιβάλλον ἐπηρεάζει ὅ,τι ὑπάρχει στή γῆ, λόγῳ τῶν μεταβολῶν τῆς θερμοκρασίας καί τῆς ξηρότητος ἢ ὑγρότητος, οἱ ὁποῖες προκαλοῦνται ἀπό τήν ἡμερησία καί ἐτησία κίνησή του. Ὅλα, ἄψυχα καί ἔμψυχα, συμμεταβάλλονται μέ τή Σελήνη, ἡ ἐπήρεια τῆς ὁποίας γίνεται καταφανής στίς συζυγίες (νέα σελήνη καί πανσέληνος) καί τούς τετραγωνισμούς (πρῶτο καί τελευταῖο τέταρτο). Τέλος, διάφορα φαινόμενα τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων καί τῶν πλανητῶν, καί οἱ μεταξύ τους «ὄψεις» (συσχηματισμοί), ἐπηρεάζουν τό περιβάλλον καθώς ἐνισχύουν ἢ ἀποδυναμώνουν τήν ἐπίδραση τοῦ ἡλίου σέ ἰδιαίτερες λεπτομέρειες. Θέτει λοιπόν τό ἑξῆς ἐρώτημα: Ἐάν οἱ γεωργοί καί οἱ βοσκοί μέ μόνη τήν παρατήρηση τῶν οὐρανίων φαινομένων διατυπώνουν ὑποθέσεις γιά τήν ποιότητα τῶν ὅσων θά προκύψουν, γιατί καί ἐμεῖς δέν θά μπορούσαμε νά συναγάγουμε τήν ἰδιοσυγκρασία ενός ἀνθρώπου ἀπό τήν κατάσταση τοῦ περιβάλλοντος κατά τή στιγμὴ τῆς γεννήσεώς του; Ὁ Πτολεμαῖος τονίζει, ὅτι κάθε ἐπιστήμη, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τήν ποιότητα τοῦ ὑποκειμένου της, εἶναι εἰκαστικὴ καί ὄχι διαβεβαιωτική. Τοῦτο ἰσχύει καί γιά τή δι’ ἀστρονομίας γνῶσιν, καί ὀφείλεται σέ διαφόρους παράγοντες, οἱ σπουδαιότεροι τῶν ὁποίων εἶναι οἱ ἑξῆς: α΄) Ἡ σύστασή της ἀπό πολλά καί ἀνόμοια πράγματα ὡς «πολύπλευρος τέχνη»· β΄) οἱ ὄψεις τῶν πλανητῶν, τίς ὁποῖες παρατήρησαν οἱ ἀρχαῖοι γιά τίς προγνώσεις τους καί τίς ὁποῖες ἐμεῖς τώρα ἔχουμε ὡς ὑπόδειγμα, εἶναι κατά τό μᾶλλον ἢ ἧττον ὅμοιες ἀλλ’ ὄχι ταυτόσημες πρός τίς σημερινὲς ὄψεις, στίς ὁποῖες βασίζουμε τίς προβλέψεις μας· γ΄) ἡ κληρονομικότητα· δ΄) ἡ ἐπίδραση τοῦ τοπικοῦ περιβάλλοντος· ε΄) οἱ συνθῆκες διατροφῆς καί τά ἤθη τῶν λαῶν σέ διαφορετικούς τόπους· καί Ϛ΄) ἡ ἀνικανότητα καί τά λάθη ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐπαρκεῖς γνώσεις γιά τήν ἄσκηση αὐτῆς τῆς τέχνης. Ἡ ἄποψή του εἶναι, ὅτι δέν πρέπει νά ἀπορρίπτουμε καθ’ ὁλοκληρίαν τήν πρόβλεψη, ἐπειδή μπορεῖ σέ κάποιες περιπτώσεις νά ἀποδεικνύεται ἐσφαλμένη, ἀλλὰ νά καλωσορίζουμε ὅ,τι αὐτή μπορεῖ νά μᾶς προσφέρει· οὔτε πρέπει νά ζητοῦμε κάθε τί ἀπό τήν τέχνη, ἀλλά νά ἐκτιμοῦμε τήν ὀμορφιά της, ἀκόμη καί στίς περιπτώσεις ὅπου αὐτή δέν μπορεῖ νά μᾶς δώσει μία πλήρη ἀπάντηση. σέ μεταγενεστέρους χρόνους ἡ πρόγνωση μέσῳ ἀστρολογίας καί ἰατρικῆς χαρακτηρίζεται ἔντεχνος στοχασμός, τόν ὁποῖο ὁ φιλαλήθης ἄνδρας πρέπει νά ἀσκεῖ μέ μετριοπάθεια καί σύνεση, καί μέσα σέ ἀνθρώπινα πλαίσια νά προλέγει τά ἰατρικά καί ἀστρονομικά συμπτώματα. Διότι, οὔτε ἡ ἀστρολογία μόνη οὔτε ἡ ἰατρική μόνη μπορεῖ νά προβλέψει τά πάντα, καθώς ἄλλοι παράγοντες τοῦ φυσικοῦ καί κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, ὅπως π.χ. νόμοι, ἔθιμα, ἐκπαίδευση, πρόνοια, προσευχή καί πρόγνωση τοῦ μέλλοντος μποροῦν νά μεταβάλουν τήν ἀνθρώπινη συμπεριφορά. Ὁ Μανουήλ Κομνηνός χρησιμοποιώντας τήν ἴδια ὁρολογία καί τά αὐτά ἐπιχειρήματα μέ τόν συγγραφέα τοῦ ὡς ἄνω ἀνωνύμου κειμένου στόν Μαρκιανό ἑλλ. κώδ. 335, ἀποκαλεῖ ἔντεχνον στοχασμόν τή συνδυασμένη γνώση τῆς ἰατρικῆς καί τῆς μαθηματικῆς τέχνης (ἀστρολογίας). Ἀναφέρεται στίς δυνατότητές της καί τήν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ σέ ἀπελπιστικές καταστάσεις τόσο κατά τούς ἰατρούς ὅσο καί κατά τούς ἀστρολόγους. Συμπεραίνει μάλιστα, ὅτι ὁ γνωστικός παρατηρητής διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν φυσικῶν ἐνεργειῶν τῶν ἀστρῴων σωμάτων τείνει πρός τήν κατανόηση τοῦ Θεοῦ· διότι ἀπό τή δύναμη, ἡ ὁποία κρύβεται στά ἀστρικὰ σώματα, βλέπει τήν κοινωνία τους πρός ἄλληλα καί τόν διαχωρισμό, καί ὡς ἐκ τούτου καταλαβαίνει τή σοφία καί τή δημιουργική σύνεση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Μανουήλ Κομνηνός, χρησιμοποιώντας πάλι τά ἐπιχειρήματα τοῦ Πτολεμαίου γιά νά ἀποδείξει τήν ἐπίδραση τοῦ Ἡλίου καί τῆς Σελήνης ἐπάνω σέ ὅλα τά γήινα πράγματα, ἐρωτᾷ, γιατί θά ἔπρεπε νά ἀποκλείσουμε τήν ἐπίδραση καί τῶν ἄλλων ἀστέρων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν μέρη τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος; Ἐξηγεῖ περαιτέρω, ὅτι μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ τέχνη σφάλλει εἴτε σέ περίπτωση ἀνικανότητος (ἀσθένεια) τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος τή μεταχειρίζεται, εἴτε σέ περίπτωση θείας ἐπεμβάσεως γιά θαυματουργία. Προφανῶς, ὁ Μανουήλ Κομνηνός ὑπονοεῖ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνεπαρκεῖς γνώσεις τῆς τέχνης, ὅπως εἶχε ἐπισημάνει ὁ Πτολεμαῖος.
(ΜΑΡΩ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Καθηγήτρια τῆς Ἱστορίας τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, τοῦ Τμήματος Μαθηματικῶν, τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ελλάς)

(Από τη μεριά του Μαθητευόμενου, ζητώ μια τεράστια συγνώμη, γιατί δεν μπόρεσα να δώσω το ωραίο αυτό απόσπασμα με ορθογραφική ακρίβεια λόγω προβλήματος με την γλώσσα του κομπιούτερ. Αντικατέστησα λοιπόν την βαρεία με τον συνήθη τόνο γιατί κάθε λέξη στο κείμενο είτε χωριζόταν καθώς το κομπιούτερ δεν την αναγνώριζε σαν τόνο παρά σαν φθόγγο κάνοντας όχι μόνο την καημένη τη βαρεία να πετάει αλλά και το μάτι του αναγνώστη. Μείνετε συντονισμένοι, με κάτι τέτοια έπεται συνέχεια . Παρεπιπτόντως, αυτή η φαντάζομαι υπέροχη κυρία που ασχολήθηκε με αυτήν την έρευνα πάνω στην ιατρική αστρολογία, είναι η ίδια που έχει μεταφράσει το ωραιότατο βιβλίο του Πίτερ Μάρσαλ, Παγκόσμια Αστρολογία, και το οποίο θα το βρείτε στο Εγχειρίδιον, Βουλής 15, Σύνταγμα, εντός της Στοάς)

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Μαθήματα Ελληνιστικής Αστρολογίας, Εναλλακτική Παιδεία

Η Εναλλακτική Παιδεία προχωρά με δύναμη να κάνει το όραμά της πραγματικότητα.
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, και σχολές, αλλά πέρα απο την ικανοποίηση καποιων "εγώ" και τη συντήρηση μιας τάξης πραγμάτων στον αστρολογικό χώρο που χαρακτηριζόταν ξέφραγο αμπέλι, αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι διαφορετικό. Με στόχο η αστρολογία να πάρει τη θέση της στον χώρο της γνώσης για ότι καλό μπορει να είναι και ότι καλό μπορει να προσφέρει, και το οποίο δεν επαφίεται μόνο στην αυτογνωσία ή τη χρήση της αστρολογίας εύκολα και πρακτικά στη ζωή μας, αλλά και στην αναπτυξη μιας κουλτούρας που φέρνει σε επαφή τον ανήσυχο νού μέσα από την αστρολογία με την έννοια της αιώνιας ανθρώπινης ύπαρξης και εξέλιξης, μέσα από τις παντοτινές ανησυχίες και τα υπαρξιακά, μέσα από την κοινή συνισταμένη της εσωτερικής εξέλιξης που πάνω κάτω λειτουργεί  μέσα από  τους ίδιους άξονες στην ανθρώπινη πορεία, δομώντας και συγκρατώντας. Ακόμη κι αν εμείς νομίζουμε πως ζούμε την πρωτιά των πολιτισμικών εξελίξεων, δεν μπορεί να υπαρχει ταύτιση με την τωρινή πραγματικότητα αν δεν υπάρχει η αίσθηση των πραγματικά παραδοσιακών βάσεων, που με συνέπεια μας θυμίζουν την συμπαγή  θέση μας στα πάντα μέσα από κλασσικές παντοτινές δομές.
Τα μαθήματα της Ελληνιστικής Αστρολογίας ξεκινούν στην Εναλλακτική Παιδεία, με δάσκαλο τον Γιάννη Γιαλαμά. 11 Οκτωβρίου 2017. Σάμου 4 Μεταξουργείο.
     
      Για εγγραφές καλέστε στα τηλ: 211 184 8099 & 210 5231788 ή στείλτε email στο info@enallaktikipaideia.com

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Τα άστρα και οι μύθοι τους, Θεοδοσίου - Δανέζης σελ. 164 Εκδόσεις Δίαυλος

Γενικές Οδηγίες Παρατήρησης του Ουρανού

     Μετά όλα τα προηγούμενα, χωρίς υπερβολή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρη σχεδόν η πλούσια ελληνική μυθολογία έχει καταγραφεί στον ουρανό με τα άστρα και τους αστερισμούς.
     Έτσι οι αστερισμοί, τα άστρα και μαζί τους η ελληνική μυθολογία, μελετώνται και θα μελετώνται συνεπώς από όλους τους αστρονόμους διεθνώς, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον.
     Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τους αστερισμούς που φαίνονται στις τέσσερις εποχές του έτους από την Ελλάδα και ιδίως αν θέλουν να προσδιορίσουν τη θέση τους στον ουρανό, δεν χρειάζεται παρά να χρησιμοποιήσουν τους χάρτες του ουρανού, που δίνονται στις επόμενες σελίδες του βιβλίου μας καθώς και τον περιστροφικό χάρτη που συνοδεύει το βιβλίο.
    Τους αστερισμούς και τα άστρα τα παρατηρούμε καλύτερα στην εξοχή, μακριά από τα φώτα της πόλης, που μειώνουν την λαμπρότητάς τους.
    Πρώτα πρέπει να βρούμε πού βρίσκεται ο κάθε αστερισμός σε σχέση με τους γειτονικούς του, εντοπίζοντας αρχικά και αναγνωρίζοντας τους 6 αειφανείς παραπόλιους αστερισμούς.
    Πολλοί λίγοι αστερισμοί, όπως για παράδειγμα ο Σκορπιός, μοιάζουν με τα ονόματα που τους έχουν δοθεί. Δε θα δείτε δηλαδή ποτέ τον Περσέα σαν ένα όμορφο παλικάρι ή την Ανδρομέδα σαν μια πανέμορφη κοπέλα. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας είχαν αναμφίβολα πολύ μεγάλη φαντασία. Η μυθολογία μας βέβαια μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τους αστερισμούς και να τους θυμόμαστε από τις ονομασίες τους.
    Στη συνέχεια εντοπίζουμε τη θέση των λαμπρότερων άστρων του ουρανού. Αυτό θα μας βοηθήσει να βρίσκουμε τους διάφορους αστερισμούς με την πρώτη ματιά στον ουρανό.
    Εάν εντοπίσετε κάποιο λαμπρό άστρο, κάπου πάνω στην Εκλειπτική, που δεν το αναφέρουν οι χάρτες μας, μην απορήσετε και μην το νομίσετε για U.F.O, πιθανόν να έχετε δει έναν πλανήτη. Ο Ερμής, κύρια η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος είναι συνήθως τόσο λαμπροί, κάποιες περιόδους του έτους, όσο ένα πολύ λαμπρό άστρο.
    Καλή τύχη λοιπόν στην έρευνα του έναστρου ουρανού μας.


(Ενδιαφέρον αστρονομικό βιβλίο, γλυκύτατο, και μου αρέσει η επιβεβαίωση στο τέλος.. Ναι οι αρχαίοι έβλεπαν τους 5 πλανήτες μας με γυμνό μάτι μέσα από το γεωκεντρικό μοντέλο!)

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

O Κλήρος της Τύχης στους γενέθλιους 12 οίκους Αμπού Αλί Αλ Χαγιάτ

  Όταν ο κλήρος της Τύχης βρίσκεται στον 1ο οίκο, δείχνει καλοτυχία στην απόκτηση πλούτου, καλή έκβαση  σε όλες τις συμφωνίες και συμβόλαια, παιχνίδια και άλλα πράγματα που παρέχονται οφέλη.
  Μέσα στον 2ο δείχνει ό,τι και στον 1ο αλλά όχι στον ίδιο βαθμό.
  Μέσα στον 3ο  δίνει καλοτυχία σε δραστηριότητες με τους αδελφούς, αδελφές και τους συγγενείς. Οι άνθρωποι της θρησκείας θα έχουν καλή μοναστική πορεία και είσοδο σε καλό τάγμα, και θα αναλαμβάνουν μικρά ταξίδια
   Μέσα στον 4ο ευνοείται από ότι έχει να κάνει σε σχέση με τους γονείς, τα μεταλλεία, την αναζήτηση θησαυρών, την αγορά αγρών και ακινήτων, την έρευνα κρυμμένων πραγμάτων και τις διαθήκες.
   Μέσα στον 5ο έχει οφέλη από ότι σχετίζεται με τα παιδιά του, από την μοδιστρική, την αλληλογραφία και τις αποστολές αλληλογραφίας, από θυρωρεία και συγκεντρώσεις, από την αναζήτηση ευχαρίστησης και ερωτικών υποθέσεων, από εργασίες σε σχέση με το καλό των παιδιών ή σχετίζονται με μικρά παιδιά και εγγόνια.
  Μέσα στον 6ο οίκο είναι καλό να ενοικιάζονται οι αρσενικοί και οι θηλυκοί σκλάβοι, γιατί είναι από αυτήν την θέση καλότυχοι. Επίσης η αγορά προβάτων γουρουνιών και κατσικιών το εμπόριο και η βοσκή τους γιατί είναι ευνοϊκά γι αυτόν. Ας φροντίσει να μη θυμώνει με τους σκλάβους, ακόμη περισσότερο να μην ασκήσει βία επάνω τους, γιατί θα του κάνουν κακό.
  Μέσα στον 7ο τον ευνοεί ότι έχει να κάνει με γυναίκες και την αγάπη από αυτές, την εκμετάλλευση περιουσίας των γυναικών ή συνεργασία με αυτές. Ιδιαίτερα είναι καλό να αλλάζει καθεστώς ή αφεντικά ή από τόπο σε τόπο μένοντας σε κάθε μέρος για λίγο και να μένει μόνο εκεί που βλέπει ότι είναι καλά. Να αποφεύγει τους πολέμους.
  Μέσα στον 8ο οίκο ο κλήρος της τύχης είναι άσχημα τοποθετημένος γιατί σημαίνει χασούρα. Και αυτή είναι η συνήθης γνώμη ότι η αντίθεση με τον Κλήρο της Τύχης σημαίνει μεγάλη κακοτυχία. Όταν ωστόσο ο Κλήρος της Τύχης είναι μέσα στον 8ο οίκο τότε η αντίθεσή του είναι στον 2ο οίκο που είναι ο οίκος της αφθονίας. Όπου σε αυτό το χρονικό διάστημα καλύτερα να μην αγοράσετε ούτε να  πουλήσετε τίποτα, ούτε να παίξετε τυχερά παιχνίδια, ούτε να δανείσετε, ούτε να μπείτε ως εγγυητής. Γιατί όλες αυτές οι ενέργειες φέρνουν ζημιά και χασούρα. Είναι καλό όμως να κάνετε δουλειές με τα περιουσιακά στοιχεία της γυναίκας σας,
   Αν βρίσκεται μέσα στον 9ο οίκο είναι ευοίωνο να κάνετε μακρινά ταξίδια, να κάνετε δουλειές σε ξένους τόπους, συναλλαγές με επισκόπους και άλλους ιερείς ή να εισαχθείτε σε ένα ιερατικό τάγμα ή να αναζητήσετε χορηγίες ή ελεημοσύνες. Τα όνειρα που βλέπει κανείς σε αυτή τη στιγμή είναι ευοίωνα και θα λάβετε για τον εαυτό σας ιδιαίτερη κλήση προς το Θεό και διεισδυτικές σκέψεις.
  Μέσα στον 10ο είναι πολύ ευοίωνο για συναλλαγές με βασιλείς πρίγκιπες και δικαστές, ειδικά αν χρησιμοποιήσετε τα λεφτά των πριγκίπων για να βγάλετε όφελος ή να κάνετε δουλειά με αυτούς επειδή φέρνει απίθανο όφελος. Είναι καλή στιγμή για να αρχίσετε μια τέχνη ή ένα καλλιτέχνημα και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για την αναζήτηση γραφείων, τιμών, δύναμης και για την δημιουργία νόμων. Επίσης είναι καλή στιγμή για να κάνετε κάτι που θα υποχρεώσει πρίγκιπες ή δυνατούς ανθρώπους.
  Μέσα στον 11ο οίκο δείτε τον περίπου όπως θα τον κοιτούσατε αν ήταν στον 10ο οίκο. Γιατί μπορεί αυτός ο οίκος να είναι πιο αδύναμος ωστόσο η ίδια του η φύση δίνει την καλύτερη καλοτυχία στα πάντα άνευ εξαιρέσεως. Είναι πολύ ευνοϊκό ειδικά αν θέλετε να πάρετε χρήματα από πρίγκιπες ή να τους εκμεταλλευθείτε. Επειδή ο 11ος δείχνει την περιουσία βασιλιάδων πριγκίπων και λόρδων.
  Αν ο Κλήρος βρίσκεται μέσα στον 12ο είναι καλό για να αγοράσετε άλογο, μουλάρι, γαϊδούρι, βόδι και αγελάδες ή να διεκπεραιώσετε εργασίες σχετικά με αυτά, να τα στείλετε στον βοσκότοπο ή να τα δανείσετε σε άλλους Είναι επίσης ευνοϊκό να ελευθερώσετε τους δούλους σας. Πρέπει όμως να αποφύγετε ότι άλλου είδους δραστηριότητες γιατί θα αποφέρουν ζημιά. Ούτε είναι η κατάλληλη στιγμή για να παλέψετε με τους εχθρούς σας γιατί αυτοί είναι πιο δυνατοί, τα στρατεύματά τους είναι ενισχυμένα και θα κερδίσουν τη Νίκη με τη βοήθεια του Κλήρου.


(Οοοοκ! Το απόσπασμα είναι παρμένο από το  the judgements of nativities μετάφραση του Holden, Εκδόσεις της AFA. Μην τρέξετε να αγοράσετε μουλάρια και γαϊδούρια, έχουν αλλάξει οι καιροί και δε ζούμε σε τόσο ανελέητους καιρούς για να ...φάμε τον πρίγκηπα με τον κλήρο στον 11ο. Στο περίπου πάντως, πέφτει μέσα ο Αμπού Αλί καί για την εποχή μας).

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Zosma δ Λέοντος, 1920 στις 10 μοίρες & 12 λεπτά της Παρθένου

Από το 1920 περάσαν χρόνια... Υπολογίστε λοιπόν, ανά 72 χρόνια + μια μοίρα στον υπολογισμό του Βίβιαν Ρόμπσον (μεν ξαναπεί κανείς τον μουστακαλή βιβλιοθηκάριο πως ήταν γυναίκα επειδή τον λέγαν Βίβιαν.)

Τριπλό άστρο, απαλό κίτρινο, μπλε και βιολετί, με θέση στην πλάτη του Λέοντα. Zώσμα, ή ...Ζώνη.
Επιρροή: Φύσης πρώτα Κρόνου και λιγότερο Αφροδίτης. Μπορεί να είναι δείκτης ντροπής, εγωιστικότητας, ανηθικότητας, μελαγχολίας, δυστυχισμένου μυαλού και φόβος δηλητηρίασης και δείχνει μια αναίτια αδιάντροπη και εγωιστική φύση.

(Παρμένο από το βιβλίο τουV.Robson, "Oι απλανείς και οι αστερισμοί στην Αστρολογία", Εκδόσεις S.Weiser)

Υ.Γ:Έτσι το περιγράφει ο Ρόμπσον από τη συλλογή των πληροφοριών του. Το γεγονός πάντως είναι ότι την πλάτη του Λέοντα δεν μπορείς να την καβαλήσεις. Αν κάνεις το αστείο σε έφαγε. Και όχι, άμα τον δείτε στον χάρτη σας δεν περιγράφει εσάς ντε και σώνει, αλλά αυτόν που συμβολίζει το σημείο επαφής. Και όσο πιο κοντά, τόσο πιο δυνατά.

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Αμπού Αλί Αλ Χαγιάτ: Η ικανότητα για δουλειά και ότι συμβολίζει ο 10ος οίκος

    Δείτε τον 10ο οίκο και τον Κύριό του, και τον Κλήρο του Βασιλείου (Σελήνη - Άρης + Ωροσκόπος για τη μέρα, και Άρης - Σελήνη  + Ωροσκόπος για τη νύχτα  κατά τον Αμπού Μασάρ)με τον Κύριό του, και τον Ήλιο για ημερινούς χάρτες ή τη Σελήνη για νυχτερινούς. Και θα πρέπει να ξέρετε ποιος από αυτούς έχει τις περισσότερες δυνάμεις, επειδή αν υπάρχει συγκλίνουσα σύνοδος ανάμεσα στον ένα που έχει τις περισσότερες δυνάμεις  και τον Κύριο του Ωροσκόπου, ή μια σύνοδος ή όψη, το άτομο θα είναι βασιλικό πρόσωπο, και θα μεγαλώσει με πλούτο από το βασίλειό του και θα λάβει μεγάλες τιμές.
    Αλλά αν δεν υπάρχει συγκλίνουσα σύνοδος ανάμεσά τους ούτε οποιαδήποτε όψη, το άτομο θα είναι άγνωστο στον βασιλιά, μέσης υπόληψης και μικρής δύναμης. Αν όμως ανάμεσα σε αυτούς που έχει την περισσότερη δύναμη στην δική του κυριαρχία και με καλή όψη με τον Κύριο του Ωροσκόπου, το άτομο θα έχει ένα βασίλειο και μεγάλη δύναμη. Και αν δεν υπάρχει όψη ανάμεσα σε αυτούς, το άτομο θα έχει μόνο μικρή δύναμη και θα είναι μακρινή η σχέση του με τους βασιλείς.

( The Juggements of Nativities, μετάφραση από τα Λατινικά του  James H. Holden,Εκδόσεις Α.F.A)

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Αμπού Αλί Αλ Χαγιάτ: Οι εχθροί και ό,τι συμβολίζει ο 12ος οίκος

   Για ότι αφορά τους εχθρούς, πηγαίνετε στον 12ο οίκο και τον Κύριό του και στον πλανήτη που βρίσκεται μέσα στον 12ο οίκο, και τον Κλήρο των εχθρών και τον Κύριό του, και στον Κρόνο. Επειδή αν ο δυνατότερος από αυτούς είναι δυσμενής ή προσβεβλημένος και κάνει όψη προς τον Κύριο του Ωροσκόπου, συμβολίζει ότι το άτομα θα έχει πολλούς εχθρούς και βλάβη από αυτούς.

   Αλλά αν αυτός ο ένας που έχει τις περισσότερες δυνάμεις είναι ευμενής ή ευνοημένος, και αν κάνει όψη προς τον Κύριο του ωροσκόπου, συμβολίζει ότι το άτομα θα έχει λίγους εχθρούς και το όνομά του θα είναι καλό ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ομοίως, αν ο Κύριος του 12ου δεν κάνει όψη προς τον Κύριο του Ωροσκόπου, σημαίνει ότι το άτομο θα έχει λίγους εχθρούς.
Όταν ο Κύριος του 12ου και ο Κύριος του Ωροσκόπου είναι σε καλή αμοιβαία όψη μεταξύ τους, σημαίνει λίγο ή καθόλου κακό από εχθρούς.
Ομοίως, όταν ένας ή δυο ευμενείς βρίσκονται μέσα στον οίκο των εχθρών και έχουν κάποια δύναμη εκεί μέσα δείχνει ότι οι αντίπαλοι θα είναι καλοί άνθρωποι και δεν  θα τον βλάψουν. Αλλά αν υπάρχει ένας δυσμενής εκεί μέσα, συμβολίζει ζημιά στους εχθρούς τους ίδιους.
Και αν ο Κύριος του 12ου βρίσκεται σε γωνιακό ή σε διάδοχο οίκο και έχει οποιαδήποτε δύναμη εκεί, σημαίνει ότι οι εχθροί θα είναι ευγενείς και ισχυροί. Αλλά, αν είναι κατιόντες και περιπλανώμενοι, ή κάτω από τις ακτίνες του Ηλίου, ή στην πτώση τους σημαίνει κακές καταστάσεις για τους εχθρούς.
Επειδή όταν οποιοσδήποτε δυσμενής βρίσκεται μέσα στον οίκο των εχθρών, ή όταν ο κύριος του οίκου των εχθρών προσβάλλεται από οποιονδήποτε δυσμενή και απο κακό οίκο σημαίνει ότι το άτομο θα έχει καλή τύχη ενάντια στους αντιπάλους του και ότι θα έχουν αντιπαλότητες.
Αλλά αν είναι κάποιος από τους ευμενείς εκεί μέσα, ή ο κύριος του 12ου συγκλίνει σε κάποιον από αυτούς σημαίνει δύναμη και καλή τύχη των αντιπάλων σε βάρος του ατόμου.
Και αν ο Κύριος του 12ου είναι σε αντίθεση με τον Ήλιο ή τη Σελήνη, ή βρίσκεται επάνω στον Ωροσκόπο σημαίνει πολλούς εχθρούς και άτομα που επιτίθενται στο άτομο. Αλλά αν υπάρχει ένας δυσμενής θα υπάρχει εχθρότητα για κοινότυπα πράγματα. Αν όμως είναι ευμενής θα υπάρχει εχθρότητα για σπουδαία και υψηλά πράγματα.

(Σύμφωνα με τον Αμπού Μασάρ ο κλήρος των εχθρών "σύμφωνα με κάποιους εκ των Αρχαίων" η φόρμουλα είναι: Άρης - Κρόνος + Ωροσκόπος για τη Μέρα και τη Νύχτα.  Την ίδια άποψη έχει και ο Αλ Μπιρούνι. Ο Γκουίντο Μπονάττι τον αποκαλεί Κλήρο των Μυστικών Εχθρών)

ΥΓ:Το κείμενο είναι απόσπασμα από το Judgements of Nativities, έργο του 9ου αιώνα μ.Χ. Εκδόσεις της A.F.A Μετάφραση στα αγγλικά του J.Holden από το λατινικό κείμενο του 1153)

O Κρόνος στην θέση του και σε άλλα ζώδια σε χάρτες ημέρας και νύχτας

       Όταν ο Κρόνος είναι στην δική του κυριαρχία σε ημερινούς χάρτες, συμβολίζει φιλία με ευγενείς και υψηλούς παράγοντες, συσσώρευση περιουσίας και ειδικά αν είναι πάνω στον Ωροσκόπο ή σε σύνοδο με τον κλήρο της Τύχης. Και αν ο χάρτης είναι νυχτερινός, ο Κρόνος στον οίκο του σημαίνει σκληρή δουλειά, πολλή προσπάθεια και ασθένειες.
      Αν είναι στην κυριότητα του Διός σε χάρτες ημέρας συμβολίζει ομορφιά, αφθονία αγαθών και ειλικρίνεια. Αν όμως ο χάρτης είναι νυχτερινός θα είναι κάποιος που κάνει διακανονισμούς για ανώτερους και ο πατέρας του μπορεί να έχει βίαιο θάνατο.
     Αν είναι στην κυριότητα του Άρη θα έχει πέτρινη καρδιά, ελάχιστο έλεος και θυμό ακόμη κι εκεί που δεν θα έπρεπε. Tάση για κακεργεσίες.
     Αν είναι στην κυριότητα του Ηλίου σε χάρτες ημέρας δείχνει καλά πράγματα για το άτομο και καλές  για τον πατέρα του και αύξηση περιουσίας. Αν πρόκειται για νυχτερινή γέννηση δείχνει προσβολή από ασθένεια για το άτομο ή τον πατέρα του.
   Αν τον βρείτε στην κυριότητα της Αφροδίτης, δείχνει ενδιαφέρον για συνηθισμένες, φτωχές γυναίκες, με προβλήματα.
   Αν βρίσκεται στην κυριότητα του Ερμή σημαίνει ότι το άτομο θα είναι λιτό και θα συντηρεί και θα ερευνά τους διάφορους κλάδους της γνώσης και μυστικά σε κρυμμένα βιβλία, από τα οποία θα έχει ζημιές. Θα έχει εμπόδιο και αργοπορία στη γλώσσα. Θα τείνει να έχει κακό μυαλό και οι άνθρωποι θα τον μισούν γιατί θα ισχυρίζεται πως έχει κάνει πράγματα που δεν έχει κάνει.
    Αν βρίσκεται στην κυριότητα της Σελήνης αναμφίβολα δηλώνει προβλήματα υγείας για το άτομο και για τη μητέρα του, επίσης καταστροφή της περιουσίας της μητέρας στη διάρκεια της ζωής της.

(Το κείμενο είναι απόσπασμα από το Judgements of Nativities, έργο του 9ου αιώνα μ.Χ. Εκδόσεις της A.F.A Μετάφραση στα αγγλικά του J.Holden από το λατινικό κείμενο του 1153)

Τρίτη, 15 Αυγούστου 2017

Περί του Κυρίου της Ώρας Γέννησης, Αμπού Αλί Άλ Χαγιάτ

   Είπε ο Ερμής, πως ο κύριος τη ώρας σε όλους τους γενέθλιους χάρτες έχει τόση σημασία όση και ο Κύριος του Ωροσκόπου.  Όπου, επιμελώς αναζητήστε τον κύριο της ώρας της γέννησης. Επειδή αν είναι ορθόδρομος, ασφαλής από προσβολές και από δυσοίωνες επιρροές δυσμενών σε γωνιακό ή διάδοχο οίκο, σε σύνδεση με ευμενείς πλανήτες είτε από σύνοδο είτε από όψη, ειδικά αν η φύση του είναι ευμενής, δείχνει ότι το άτομο θα έχει μια μακριά, πλούσια ζωή με πολλές χαρές και καλοτυχία, με δώρα και άλλα καλά πράγματα που ο Κύριος του ωροσκόπου συνηθίζει να του παραχωρούνται όταν ευνοείται. Επειδή, όπως ο Ερμής υποστηρίζει, η ερμηνεία είναι ίδια για τον καθένα από αυτούς.

        (Abu Ali Al Khayyat, μετάφραση από τα λατινικά του James Holden, εκδόσεις Α.F.A 2008)

Αναζητώντας πηγές.. Αμπού Αλί Άλ Χαγιάτ

Ο Abu 'Ali al-Khayyat (770 μ.Χ - 835 μ.Χ), συχνά ονομάζεται από τους Λατίνους Albohali στις αναφορές της Δύσης, (ή Albohali AlghihacAlbohali Alchait ή Albenahait), ήταν Άραβας αστρολόγος και μαθητής του of Mashallah.
Το έργο του Al-Khayyat,  Kitāb al-Mawālid, ή "Βιβλίο της γέννησης", μεταφράστηκε στα Λατινικά από τον Plato of Tivoli το 1136, και ξανά από τον Johannes Hispalensis το 1153, και αυτή η τελευταία του μετάφραση τυπώθηκε στην Νυρεμβέργη το 1546 με τον τίτλο Albohali Arabis astrologi antiquissimi ac clarissimi de iudiciis nativitatum liber unus antehac non editus. Cum privilegio D. Iohanni Shonero concesso.

Στοιχεία του έργου του Kitāb Sirr al-'Amal, "Βιβλίο μυστικής δράσης", έχουν επίσης αναπαραχθεί στο έργο του 12ου αιώνα, στο  Book of Nine Judges, συγκεντρωμένα από τον Hugo of Santalla. Το υλικό αυτό έχει αναφερθεί πως είναι παρμένο κατά πολύ από τη δουλειά του Mashalla (Mashalla ibn Athari), όμως σε διάφορα σημεία υπάρχουν δανεισμένα σημεία από τον Ομάρ της Τιβεριάδος (ο οποίος γύρω στο 800 μ.Χ μετέφρασε από την Μεσο - περσική γλώσσα  την Πεντάτευχο του Δωρόθεου της Σιδώνας, στα Αραβικά).  Έργα τουKitāb Sirr al-'Amal ή "Βιβλίο μυστικής δράσης" - Μια αγγλική μετάφραση των καλύτερων που εμφανίζονται στο  Book of Nine Judges και φτιάχτηκε το 2011 από τον Benjamin N. Dykes (Minneapolis: Cazimi Press).
Kitāb al-Mawālid ή "Βιβλίο της γέννησης"- Μια αγγλική μετάφραση που φτιάχτηκε από τον James Herschel Holden, The Judgments of Nativities (Tempe, Az.: A.F.A., Inc., 2008) από την έκδοση της Νυρεμβέργης του 1546.

(Οι παραπάνω πληροφορίες είναι παρμένες από τη wikipedia, μεταφρασμένες και επιμελημένες από τον μαθητευόμενο)

Υ.Γ: η Πεντάτευχος του Δωρόθεου, υπάρχει στα ελληνικά, χάρη στην Κα Δέσποινα Γιαννακοπούλου. Το βιβλίο υπάρχει στα καλά αστρολογικά βιβλιοπωλεία, και φυσικά στο Εγχειρίδιον, Βουλής 15, στη στοά, Συνταγμα.

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Αμπού Αλί Αλ Χαγιάτ: Η κεφαλή και η ουρά του Δράκοντα στους Δώδεκα Οίκους του ουρανού

   Η Κεφαλή στον 1ο οίκο δείχνει κυριαρχία και καλή τύχη ανάλογα με την μίξη του με τους πλανήτες. Η Ουρά δείχνει πρόβλημα, μείωση και εμπόδιο σε ό,τι αναλαμβάνει και τραυματισμό στο ένα μάτι.
    Η Κεφαλή στον 2ο οίκο δείχνει αύξηση περιουσίας, και μεγάλη καλοτυχία. Η Ουρά του Δράκοντα δείχνει φτώχεια και πτώση από υψηλή θέση.
    Η Κεφαλή στον 3ο οίκο υπόσχεται ευγενή και καλότυχα αδέλφια και αληθινά όνειρα. Η Ουρά όμως δείχνει διασκορπισμό των αδελφών.
     Η Κεφαλή στον 4ο οίκο απονέμει χρησιμότητα και αύξηση σε περιουσία και κληρονομιές.  Η Ουρά του Δράκοντα μείωση της περιουσίας και πολύ σκληρή δουλειά χωρίς ανταμοιβή.
     Η Κεφαλή στον 5ο οίκο υπόσχεται μια αύξηση στον αριθμό των παιδιών, κι ασφάλεια μπροστά σε καταστροφές. Η Ουρά του Δράκοντα δίνει στέρηση παιδιών και άσχημα γεγονότα στη ζωή τους.
     Η Κεφαλή στον 6ο οίκο δείχνει ανθεκτικότητα απέναντι στις ασθένειες, πολλούς δούλους, πολλά ζώα και όφελος από αυτά. Η Ουρά του Δράκοντα δείχνει ασθένειες, κακές πράξεις από αρσενικούς και θηλυκούς σκλάβους, αδυναμία με ότι αφορά τα οικιακά ζώα, και τη μείωσή τους.
     Η Κεφαλή στον 7ο οίκο δείχνει φιλίες με γυναίκες, Η Ουρά του Δράκοντα διάσπαση του γάμου και ισχυρούς εχθρούς.
      Η Κεφαλή στον 8ο οίκο δείχνει σημαντική και υγιή ζωή, και λίγο φόβο. Η Ουρά του Δράκοντα έναν απεχθή θάνατο και χασούρα σε καλά πράγματα.
      Η Κεφαλή στον 9ο οίκο δείχνει ότι η πίστη του ατόμου θα αναλογεί στους πλανήτες που βρίσκονται μέσα στον οίκο. Η Ουρά του Δράκοντα μεγάλες αλλαγές και κακή πίστη.
       Η Κεφαλή στον 10ο οίκο υπόσχεται καλοτυχία και αναβάθμιση στις επαγγελματικές ικανότητες του ατόμου. Η Ουρά του Δράκοντα καταπίεση, ζημιές, και αχρείαστα ταξίδια,
     Η Κεφαλή και η Ουρά του Δράκοντα στον 11ο οίκο δείχνουν πολύ σκληρή δουλειά και λίγη ξεκούραση.
    Η Κεφαλή στον 12ο οίκο δείχνει πολλούς και ισχυρούς εχθρούς, αύξηση σε κακίες,και φτώχεια. Η Ουρά του Δράκοντα λίγη κακοτυχία από τους εχθρούς, καταπίεση σε αυτούς και η φτώχεια τους, και όχι βλάβη από αυτούς

(Από το βιβλίο The Judgements of Nativities του Abu Ali Al-Khayyat, μετάφραση στα αγγλικά από το λατινικό κείμενο του John de Seville του James H. Holden)

Oι σκλάβοι και οι υπηρέτες, και ό,τι σημαίνει ο 6ος οίκος.

                                                                                (Δεν υπάρχουν σήμερα....;;;;;)
     
        Για τις περιπτώσεις των σκλάβων, των υπηρετών και των αιχμαλώτων, δείτε στον 6ο οίκο και τον Κύριό του στη θέση πoυ βρίσκεται μέσα στον κύκλο, και δείτε αν υπάρχει κάποιος από τους ευμενείς ή τους δυσμενείς μέσα στον 6ο οίκο, ή τον Κλήρο των Αιχμαλώτων. Επίσης τη θέση του Ερμή, επειδή αυτός είναι ο σημειοδότης των σκλάβων, των υπηρετών και των αιχμαλώτων, και η καλύτερη θέση του Ερμή είναι όταν είναι ανατολικός στον ωροσκόπο ή στο Μεσουράνημα συγκλίνων προς τον Δία, σε ένα μεταβλητό ή παρορμητικό ζώδιο.
Όταν οποιοσδήποτε από τους ευμενείς είναι στον 6ο ή στον 12ο οίκο, ή ο κύριος του 6ου είναι ένας ευμενής, ελεύθερος από κάθε είδους όψη από δυσμενείς και σε σύνοδο με τον Ερμή ή ο Ερμής είναι σε σύνοδο με τους ευμενείς ή συγκλίνει προς αυτούς ελεύθερος από κάθε όψη δυσμενούς ή ο Κύριός του είναι σε ταιριαστό οίκο, και οι ευμενείς του κάνουν όψη και οι δυσμενείς απομακρύνονται από αυτόν, συμβολίζει πολλούς σκλάβους και ωφέλεια και χαρά προερχόμενη από αυτούς.
       Όμως αληθινά  η χειρότερη κατάσταση για τον Ερμή είναι όταν είναι ανάδρομος, ή κάτω από τις ακτίνες του Ηλίου, ή σε σύνοδο με δυσμενείς πλανήτες  ή σε σύγκλιση προς αυτούς μέσα από σταθερά ζώδια επειδή αν υπάρχει κάποιος από τους δυσμενείς μέσα στον 6ο ή τον 12ο  ή ο κύριος του 6ου είναι δυσμενής πλανήτης ή πλανήτης προσβεβλημένος από τον Ήλιο σε δυσμενή θέση μέσα στον κύκλο, ή ο Ερμής είναι προσβεβλημένος από δυσμενείς πλανήτες ή απομακρύνεται από τους ευμενείς πλανήτες και δεν κάνει με αυτούς όψη, ή αν ο κλήρος των σκλάβων από μόνος του προσβάλλεται από δυσμενείς και του λείπει κάθε όψη με ευμενείς ή ο Νότος Δεσμός βρίσκεται στον 6ο οίκο, σημαίνει λίγους σκλάβους και λύπη που προέρχεται από αυτούς.
      Για τις καταστάσεις των αιχμαλώτων και των σκλάβων, δείτε επίσης το αστέρι που έχει την περισσότερη δύναμη μέσα στον χώρο του κυρίου του 6ου, και τον Κλήρο των Αιχμαλώτων, και τον κυβερνήτη του και δείτε και τον Ερμή, και το αστέρι που βρίσκεται μέσα στον 6ο οίκο,  εάν βρίσκεται ένα ή περισσότερα, και τη σχέση του σε αρμονία με  τον κύριο του ωροσκόπου, και αν κάνει τον τελευταίο ευμενή ή δυσμενή. Και να το ερμηνεύσετε ακριβώς όπως το βλέπετε, σε σχέση με τη χρησιμότητα ή την αχρηστία του σκλάβου, την ωφέλεια από αυτόν ή τη χασούρα.  Έτσι, σκεφτείτε τα πειστήρια και μελετήστε επιμελώς την χρησιμότητα, την παραφωνία, το όφελος και τα εμπόδια που μπορεί το άτομο να έχει από τους δούλους του.
      Δείτε επίσης τον πλανήτη που έχει τους περισσότερους βαθμούς δύναμης μέσα στον 6ο οίκο, και τον Κύριο του 6ου, και τον Κλήρο των Σκλάβων και τον κύριό του, και τον πλανήτη που είναι μέσα στον 6ο και τον Ερμή και τον Κύριο του Ωροσκόπου, γιατί αν ο ένας από αυτούς κάνει κάποιον άλλο τυχερό, δείχνει συμφωνία και επιτυχία, αλλά αν ο ένας προσβάλλει τον άλλο, σημαίνουν διχόνοια και εμπόδια. Και συνεχίζετε να ερευνάτε όλα τα πειστήρια μέχρι να σας γίνει φανερή η αλήθεια του θέματος .

(Σύμφωνα με τον Αλ Μπιρουνί η φόρμουλα για τον Κλήρο των Αιχμαλώτων είναι: Κος του ζωδίου που βρίσκεται ο Ήλιος - Ήλιος + Ωροσκόπος για χάρτη ημέρας, και Κος του ζωδίου που βρίσκεται η Σελήνη - Σελήνη + Ωροσκόπος για χάρτη νύχτας. Ο Ιμπν Εζρα δίνει σαν κλήρο της Φυλακής και της Αιχμαλωσίας δίνει την φόρμουλα Ήλιος - Κος του Ζωδίου του Ηλίου + Ωροσκόπος για χάρτη ημέρας και Σελήνη  - Κος του ζωδίου της Σελήνης + Ωροσκόπος για νυχτερινό χάρτη.)  
                       
Υ.Γ: Αν πραγματικά υπάρχει απορία στα παραπάνω καλύπτεται από την πόρτα της Ωριαίας και το χώρο της Ελληνιστικής. Γνωρίζετε...
                                                                

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Α.Αλι.Αλ Χαγιάτ Για τον Κλήρο του γάμου

Μετάφραση της αγγλικής απόδοσης [από τα λατινικά (John de Seville)] του James H. Holden.

Τί συμβολίζει ο κλήρος του γάμου

Υπολογίστε τον Κλήρο και τον Κύριό του. Αν βρίσκονται σε γωνιακούς ή σε διαδόχους, ελεύθεροι από κάθε όψη κακού πλανήτη, σε επαφή με τους ευμενείς ή σε όψη με ευμενείς, σημαίνει ότι ο γάμος του ατόμου είναι με τις καλύτερες και ομορφότερες γυναίκες. Και αν ο Κλήρος και ο Κύριός του είναι κατιόντες και παρεμποδισμένοι από δυσμενείς πλανήτες, και ειδικά όταν δεν υπάρχει καμιά καλή όψη με ευμενή επάνω τους, σημαίνει ότι ο γάμος του ατόμου θα είναι με κοινές πόρνες. Αλλά αν ο Κύριος του Κλήρου της Τύχης  είναι κατευθείαν πάνω σε γωνία ή σε διάδοχο, ελεύθερος από κάθε όψη δυσμενούς, συμβολίζει ότι ο γάμος του ατόμου θα είναι με όμορφες γυναίκες και από τις καλύτερες.
Και αν ο Κλήρος της Τύχης είναι δυσμενής, κατιών, ανάδρομος ή καμμένος, συμβολίζει γάμο με γυναίκες που θα κάνουν βλακείες και δεν θα έχουν απογόνους. Και αν η Αφροδίτη είναι κατιούσα από τον ωροσκόπο, σε σύνοδο με τον Κρόνο ή σε κακή όψη με τον Δία, σημαίνει ότι το άτομο θα έχει διεφθαρμένες κλίσεις σε σχέση με τις γυναίκες. Και αν ο κύριος του 7ου  και ο κύριος του οίκου της Σελήνης δεν κάνουν όψη με τη Σελήνη και ο κύριος του Κλήρου δεν κάνει όψη προς τον Κλήρο, και ο κύριος του οίκου της Αφροδίτης δεν κάνει όψη με αυτήν, συμβολίζει διαφθορά στις κλίσεις της γυναίκας σε σχέση με τον γάμο και τον πόθο. Ακόμη περισσότερο όταν ο Κρόνος είναι ανεβασμένος πάνω από την Αφροδίτη μέσα στον 10ο οίκο ή σε αντίθεση με αυτήν, δείχνει ότι το άτομο θα έχει λίγη αγάπη για τις γυναίκες του.
Όταν η Αφροδίτη κάνει σύνοδο με τον Άρη ή είναι σε κακή όψη με αυτόν, συμβολίζει τον εξευτελισμό της σεξουαλικής ελευθερίας. Και όταν είναι υπό την κυριότητα του Δία και σε όψη με αυτόν στους γενέθλιους χάρτες αντρών και γυναικών συμβολίζει το ταίριασμα και την συμπληρωματικότητα και τη σταθερότητα σε αυτόν. Αλλά αν η Αφροδίτη είναι στην κυριότητα του Άρη, και σε όψη με αυτόν συμβολίζει καταδίκη και κακές ποιότητες του συντρόφου. Όταν όμως αυτή είναι στην δική της κυριότητα ή έξαρση, ή στην κυριότητα της Σελήνης ή στην έξαρσή της συμβολίζει γάμο και σύνδεση του ατόμου με γυναίκες  που ζουν στη γειτονιά του. Και αν βρείτε την Αφροδίτη στην κυριαρχία του Δια, ή αντιστρόφως, τον Δία στην κυριαρχία της Αφροδίτης συμβολίζει γάμο με γυναίκες ευγενούς τάξης.  Αν η Αφροδίτη είναι στην κυριότητα του Κρόνου συμβολίζει γάμο με ηλικιωμένη γυναίκα. Και αν βρίσκεται στην κυριότητα του Ερμή συμβολίζει σύνδεση με άτομο χαμηλής τάξης, συνηθισμένη γυναίκα ή με σκλάβα. Και αν την βρίσκουμε στην κυριότητα της Σελήνης, δείχνει γάμο με αταίριαστη γυναίκα. Αλλά αν βρίσκεται στη δική της κυριότητα ή έξαρση, ή σε γωνία ελεύθερη από δυσμενείς και ελεύθερη από αναδρόμηση και καύση συμβολίζει γάμο υψηλής τάξης και καλές συνθήκες για το άτομο ειδικά αν της κάνει όψη ο Δίας. Και αν η Αφροδίτη είναι ανατολική σημαίνει πως  η σύζυγος θα φέρεται τολμηρά προς το σύζυγό της αλλά με πολλή αγάπη και χαρά. Και αν είναι δυτική ή στην πτώση της, συμβολίζει λίγη αγάπη ανάμεσα στο άτομο και τη γυναίκα του, ειδικά αν ο Δίας δεν της κάνει όψη, και εάν είναι ανάδρομη δείχνει ότι η γυναίκα θα καθυστερήσει και θα δυσκολευτεί να παντρευτεί. Όταν η Αφροδίτη είναι κάτω από τις ακτίνες του Ηλίου δείχνει γάμο με γυναίκες που είναι ασθενείς.
Και όταν η ανιούσα του έτους του ωροσκόπου στον γενέθλιο έρχεται στον 7ο οίκο, ή ο ωροσκόπος της επιστροφής  είναι το ζώδιο του 7ου οίκου, συμβολίζει γάμο με πολλές γυναίκες, και αν είναι κοινό το ζώδιο με δυο, αν είναι σταθερό με μία. Αφού καταλάβετε αυτά θα βρίσκετε την αλήθεια Θεού θέλοντος.


Υ.Γ μαθητευόμενου
Οκ, δεν έχω να σας εκδόσω πρώτο χέρι Αμπού Αλί, αλλά αν θέλετε να μάθετε για τις ανιούσες μπορείτε να εμπιστευθείτε το βιβλίο της δικιάς μας της Κας Τζένης Σούρδη με τίτλο "Προγνωστική Αστρολογία"που υπάρχει στο "Εγχειρίδιον" Βουλής 15 στο Σύνταγμα.  Όσο για μικρολεπτομέρειες που μπορουν να σε κάνουν να σηκώσεις τα χέρια ψηλά με τους ανατολικούς, τους δυτικούς και τις επιφαίνουσες και όλα τα".....αντε γειά" της ελληνιστικής αστρολογίας, συνιστώ μαθήματα στην Εναλλακτική Παιδεία, Σαμου 4 Μεταξουργείο, με καθηγητή τον Γιάννη Γιαλαμά 

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Cory, Isaak Preston:Ancient fragments of the Phoenician, ChaledAean, Egyptian, Tyrian, Carthagenian, Judian, Persian.

Cory, Isaak Preston:Ancient fragments of the Phoenician, ChaledAean, Egyptian, Tyrian, Carthagenian, Judian, Persian. 1832  Pickering Editions Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
                                             Περί της κυνός επιτολής υπόδειγμα

Επί του ρ' έτους Διοκλητιανού περί της του κυνός επιτολής υποδείγματος ένεκεν λαμβάνομεν τα απο Μενοφρέως έως της λήξεως Αυγούστου ομού τα επισυναγόμενα έτη αχε' Οίς επιπροστιθούμεν τα από της αρχής Διοκλητιανού έτη ρ' γίνονται ομού έτη αψε'. Τούτου λαμβάνομεν το δον μέρος ό έστι υκς'. Τούτοις προστιθέντες ημέρας πέντε, γίνονται υλα΄ . Από τούτω αφελόντες τας τότε τετραετηρίδας ούσας ρβ' , λοιπόν καταλείπονται ημέραι τκθ'. Ταύτας απόλυσον από Θωθ α' , δίδοντες εκάστω μηνί ημέρας λ' , ως ευρίκεσθαι την επιτολήν επί τους  (του ρ') Διοκλητιανού Επιφί κθ. Ομοίως ποίει επί οτουδήποτε χρόνου.

For example, if we would find the rising of the Dogstar in the 100th year of Diocletianous, we take the years of Menophres to the end of the era of Augustus. These years summed up are 1605 to which we add the 100 years from the beginning of the reign of Diocletianous we have 1705. Let us take the forth part of these, that is 426, and taking them as days (*the forth part of number of leap years gives, of course, the number of intercalated days, 426) add to them 5 more, and they become 431. From these deduct the quadrienniums, which are 102, and there will remain 329 days. Distribute these into months of 30 days each, from Thoh, the first day of the year, and it will thus be found that the rising of the Dogstar in the 100th year of Diocletianus, falls upon the 29 of Epiphi. Use the same rule for any other time.